690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com

Surdologopedia

Terapia surdologopedyczna – dział logopedii obejmujący diagnozę i terapię dzieci z uszkodzeniami słuchu. Specjalista – Surdologopeda wykorzystuje w pracy specjalne metody i techniki pracy, dostosowane do potrzeb dzieci z odbiorczą wadą słuchu, niedosłuchem przewodzeniowym, czy też z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego.

Bardzo ważne w terapii surdologopedycznej są aspekty związane z pojawieniem się wady słuchu:

1. moment ujawnienia się choroby

2. lokalizację patologii

3. przyczynę wady słuchu

4. głębokość i zakres wady słuchu.

Ze względu na moment ujawnienia się niedosłuchu wyróżniamy:

 • Niedosłuch prelingwalny

wrodzony – powstały w okresie prenatalnym i obecny w chwili urodzenia

nabyty – powstały w okresie perinatalnym lub później w 1 roku życia

 • Niedosłuch perilingwalny – nabyty w czasie rozwoju mowy (2-7 r.ż.)

 • Niedosłuch postlingwalny – nabyty po okresie rozwoju mowy

Dziecko z wadą słuchu może mieć trudności w różnych obszarach językowego funkcjonowania. Wśród nich wyróżniamy:

 • Trudności fonetyczne

 • Trudności leksykalne

 • Trudności w zakresie słowotwórstwa

 • Trudności w zakresie fleksji

 • Trudności w zakresie składni

Jak przebiega diagnoza surdologopedyczna?

Surdologopeda musi poznać przeszłość dziecka, aby móc ocenić co jest przyczyną wady słuchu. W tym celu przeprowadza z rodzicami lub opiekunami wywiad biologiczno-środowiskowy. Następne analizuje wszystkie dostępne wyniki badań dziecka, w tym przede wszystkim badań słuchu. Jeśli dziecko ma podejrzenie wady słuchu, a takich badań nie miało wykonanych, zaleca konsultację z audiologiem.

Następnie przechodzi do szczegółowego badania surdologopedycznego, w ramach którego ocenia:

sposób porozumiewania się, w tym również możliwość werbalnego porozumiewania się

– możliwości odbioru informacji: czytanie z ust, czytanie tekstu pisanego, odbiór alfabetem palcowym, odbiór języka migowego

– rozumienie poleceń słownych (pisemnych, sygnalizacyjnych)

– zdolność wypowiadania się – co to jest? Co robi? Jaki? Co się dzieje?

– ocenia budowę i funkcjonowanie narządów mowy (oddychanie, tempo mowy, fonacja, sprawność narządów artykulacyjnych)

– znajomość fleksji, składni, semantyki, słowotwórstwa.

Jak wygląda terapia dziecka z wadą słuchu?

Po zakwalifikowaniu dziecka do terapii surdologopedycznej, w zależności od diagnozy funkcjonalnej, można zastosować różne procedury metodyczne w celu usprawnienia zaburzonych funkcji. Wszystkie techniki i narzędzia pracy z dzieckiem z wadą słuchu opierają się na WYCHOWANIU SŁUCHOWYM, które polega na stymulacji surdopedagogicznej i surdologopedycznej od najwcześniejszych chwil życia.

Poniżej przedstawione są główne założenia tego programu terapii:

 • Okres krytyczny dla rozwoju słuchu przypada od 0 do 6 m-ąca

 • Wczesna diagnoza niedosłuchu

 • Satysfakcjonujący kontakt rodzice-terapeuta

 • Zastosowanie aparatów słuchowych

 • Zastosowanie implantu ślimakowego (w zależności od potrzeb)

 • Wczesne podjęcie terapii słuchowo-językowej

 • Cel ogólny: stymulowanie umiejętności słyszenia, czyli zdolności różnicowania dźwięków

 • Naczelne zadanie: zdobycie doświadczeń akustycznych zbliżonych do tych, jakimi dysponują ludzie słyszący oraz rozwinięcie tą drogą mowy werbalnej.

W naszym Centrum Terapeutycznym jest możliwość skorzystania z BEZPŁATNEJ konsultacji surdologopedycznej. W celu jej umówienia prosimy o kontakt tel.690 177 055 lub mailowy: centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com