690 177 055 lub (23) 6923649 centrumterapeutyczne.pultusk@gmail.com
Specyficzne trudności w uczeniu się – czym są i jak je rozpoznać?

Specyficzne trudności w uczeniu się – czym są i jak je rozpoznać?

W praktyce terapeutycznej, coraz więcej obserwuje się przypadków dzieci z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się. Współczesna neurodydaktyka potrafi zdiagnozować te trudności i pomóc młodemu człowiekowi przejść przez często trudne wyzwania edukacyjne, a rodzicowi daje różnorodne rozwiązania wspierające edukację swojego dziecka. Wśród specyficznych trudności w uczeniu się, które najczęściej spotykamy w naszym Centrum są:
– ryzyko dysleksji, a w późniejszych etapach – dysleksja (zaburzenia w nabywaniu umiejętności czytania, rzutujące na umiejętność poprawnego pisania),
– ryzyko dysgrafii, czy dysgrafia (zaburzenia pisma i jego jakości),
– ryzyko dysortografii czy dysortografia (trudności w opanowaniu reguł ortograficznych),
– ryzyko zaburzeń przetwarzania słuchowego, czy APD (zaburzenia słuchowego przetwarzania bodźców),
– opóźniony lub zaburzony rozwój funkcji językowych.

Wśród problemów, które mogą skłaniać rodzica do podjęcia trudu diagnozy mogą być wyszczególnione następujące trudności:
– problem z wysłuchiwaniem głosek i sylab w różnych miejscach w wyrazach i nieumiejętność połączenia sylab lub głosek w wyraz,
– trudności w zapamiętywaniu liter, sylab i uczeniu się w oparciu o bodźce wzrokowe lub słuchowe,
– bardzo wolne tempo czytania i niechęć do podejmowania przez dziecko tej aktywności,
– błędy ortograficzne, stylistyczne i inne, które dziecko popełnia stale,
– czytanie tekstu bez zrozumienia,
– słaba jakość pisma: litery i wyrazy są nieczytelne dla innych osób, mogą być zbyt małe lub zbyt duże,
– bardzo wolne tempo pisania liter, wyrazów, a na etapie edukacji przedszkolnej trudności z trzymaniem narzędzia piśmienniczego i odmowa prac plastycznych lub grafomotorycznych,
– trudności w rozumieniu mowy w hałasie,
– opóźniony rozwój mowy czynnej na etapie edukacji przedszkolnej, a w szkole trudności z wypowiedziami złożonymi, opowiadaniami,
– nieprawidłowa artykulacja dziecka, która ma przełożenie na trudności w pisaniu ze słuchu i z pamięci,
– trudności ruchowe i ogólna „niezgrabność ruchowa”,
– nadwrażliwości słuchowe, duża męczliwość w środowisku gwarnym, głośnym,
– i inne.

Author Info

admin

No Comments

Post a Comment